Takashi Tsukamoto

Rôle(s)

2000

Battle Royale

- Shinji Mimura (Boy #19)